Čiba Sport

foto prezentace
 

Hlavní partneři

Logo partnera

Mediální partneři

Logo partnera
World AthleticsEuropean Athletics

Město Brno

Logo města Brna

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj

Cysnews.cz

Logo Cysnews

kamzasportemvbrne.cz

Kam za sportem v Brně

Povinná zdravotní prohlídka atletů a GDPR!

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - ZDRAVOTNÍ STAV

 

Prohlašuji, že jsem absolvoval/a vstupní lékařskou prohlídku podle § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a podle lékařského posudku jsem zdravotně způsobilý/á k atletice. Současně se zavazuji, že po dobu mé registrace absolvuji vždy jednou za 12 měsíců pravidelnou lékařskou prohlídku dle § 5 vyhlášky č. 391/2013 Sb.  Potvrzení o absolvování zdravotní prohlídky doložím atletickému oddílu nejpozději do 1 měsíce od data podání přihlášky.

Zároveň beru na vědomí ustanovení závazných předpisů o dopingu a přijímám povinnosti, které pro mne z těchto předpisů vyplývají.

Na základě lékařského posouzení mého zdravotního stavu, čestně prohlašuji, že jsem schopen absolvovat zátěž atletických tréninku a závodů bez nebezpečí poškození mého zdraví.

 

Zde... naleznete vyhlášku č. 391/2013 Sb. (čtěte od strany 8)

Zde... naleznete vyjádření Českého atletického svazu v vyhlášce č. 391/2013 Sb

Zde... naleznete vyjádření právníků ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 391/2013 Sb

Zde... naleznete formulář vhodný k potvrzení zdravotní způsobilosti praktickým, dětským, lékařem.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s evidencí mých sportovních výsledků a v souvislosti s mým členstvím v

JUMP ATHLETIC CLUB BRNO z.s. se sídlem Kovalovice 206, 664 06, Viničné Šumice, IČO 44995199

a

Bystrc Young Athletic Club Brno, z.s. se sídlem Laštůvkova 920/77, 635 00, Brno, IČO 68730012

a

Českém atletickém svazu se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 00539244 (dále jen „Správce“)

je tento Správce povinen na základě § 3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu, v platném znění (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje:

1. Jméno a příjmení,
2. Datum narození
3. Rodné číslo,
4. Adresu místa pobytu,
5. U cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu a spolku.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely Českého atletického svazu, včetně zasílání obchodních sdělení Českým atletickým svazem na moji e-mailovou adresu. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a mé osobní údaje nebudou pro tento účel nadále zpracovávány.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje:

1. Fotografie,
2. Videa,
3. Zvukové záznamy,
4. Sportovní výsledky

a to za účelem:
* Marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
* Prezentace na webu,
* Prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
* Prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé:

1 telefonní číslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

* mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
* požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
* na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17

Nařízení,
* na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
* na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
* odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
* podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

V případě dotazů volejte trenérovi Janu Pokornému na mobil: 603 530 390

Vloženo: 14.09. 2015, 10:47


Copyright © Cibasport.cz 2011